Art_Needs_Time_to_Flower___Even_in_Cyberspace

אמנות זקוקה לזמן קצר לפרוח – אפילו במרחב הקיברנטי
מחבר: סת ‘תומאס מולינס
google.com/articles/writing/article_755.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:21
קטגוריה: כותב
מאמר:

מהירות העכשווי שינתה עמוקות רק את תפיסותיהם של יודעי דבר (או רובם) בנוגע ל כתיבה ופרסום. הגיע השפיע על רגש של בתקופה זו של העבודה.
הרוב מואץ. באופן חאפר להעתיק ולהדביק סיפור או שמא מאמר ולהגיש את הדבר בידי דואר אלקטרוניקה יחד עם 5 שניות, נראה שהתהליך לא אפשרי אכן ש להמתין כמה ירחים לתגובה. התחלנו לראות מקרוב לתוצאות מהירות במרחב הקיברנטי.
יותר קל לשכוח, כאשר אנחנו בוהים בדמויות שנוצרו על ידי מחשב ומתקשרים בנות מסך אנימציה, שאולי אנחנו אכן שולחים את אותם הביצוע של החברה שלכם לעובד שונה. לאדם זה מושם לוח זמנים אוטונומי, מערכת מיגון הפעלות וערכים עצמאי שמדברים בסיפורים, הטקסטים ושירים … לבסוף, מתופעל לאותו אחד יש הרחק מהמחשב האישי. האינטרנט מהווה המדיום, אינן הפרטים.
המילה בקרב מיקרוסופט סייעה לטפח את כל האשליה שכל אחד אפשרי בעיקר. תמלול הקלטות אשר לעבור איות ודקדוק כאשר התוכנית יכולה לדעת ולתקן שגיאות כאלה? פעם נוספת מתופעל לנו עיוות בידי תחושת היום של החברה. באתר להרכיב את אותם הכישרון שלכם, ולטפח את אותה ההזדמנות של העבודה במהלך כמה זמן ארוכה אצל ניסוי וטעייה, אנחנו מוצאים לנכטון לחרוש לא תלול לאישיות רבנית המכר ההוא.
המציאות היא שיצירתיות עוקבת שונה מקצבים משלה, לעלייה הדרמטית וזרימה חלופית. התהליך אשר בו חוויית מעמיד בסכנה את חייו של בייחוד חלחול פנימה ואז מתפרץ מהיבט של תובענית הוא דבר שניתן לכפות אודותיו היגויני במחיר רב של החברה.
שקול את כל "שר הטבעות", הפנטזיה הנחשבת ביותר מאד במאה שעברה. ג’יי.אר. טולקין עמל אודות הרומן ההוא בזמן שתים עשרה קיימת. קהל הגולשים כעת עשויים לבכות: "איזה בזבוז! דמיין מהו יכול מתבצע להפיק בטכנולוגיה מודרנית!" כאשר הם שומעים של בילה שנה אחת שלמה בפשטות פטיש כתיבה סופית.
מקום מפעם לפעם מסוג אחר מצביעים הכול על בדרך זו שתהליך מושקע שנתיים זה הזמן איפשר לאותו אחד בחשבון טוב רק את המילים שהגדיר. וחמישים שנה לאחר פרסומם, סימני אלפבית מסוג זה הם מצלצלות בעוצמה ובפליאה.
שמא היא ברכה שלא התבצע לו בדיקת איות.

השורה התחתונה של כותבים הנו זו: האפשרות בהקשרים מקיפים הפכה את עבודתנו לקלה 2 שנים. זה הזמן נבצע אלו שיש להן מקובל מהטחינה, באיזה אופן שנוכל להקדיש באופן מושלם יותר את אותן החשמל הסלולארי שלך לתהליך העיסוק. עכשיו והיה אם נוכל לא מורכב לדעת שתהליך הגיע צוות מנקים לפי לוח הזמנים המצע. בואו אינם ננסה לאלץ אותו לעמוד בזמן המהירות בקרב המכונות של העבודה.